Brouns Massages

Privacy verklaring

Jouw gegevens zijn bij mij veilig

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met je persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • – Je persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • – De verwerking van je persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • – Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • – Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • – Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • – Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens die ik als masseur van je ontvang.

– Indien je naar aanleiding van het doornemen van deze Privacyverklaring vragen hebt, dan kan je hierover contact met mij opnemen.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van jou als cliënt worden door mij verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • – Doeltreffende, doelmatige en veilige aanbieding van massages, toegespitst op jou als individuele cliënt;
 • – (Financieel)-administratieve doeleinden;
 • – Communicatie met jou als cliënt, o.a. via de afsprakenmodule van mijn website;
 • – (indien van toepassing: communicatie over behandeling met een verwijzende partij of partij waarnaar verwezen wordt).


Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • – De met jou overeengekomen dienstverlening.

– Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ik de volgende persoonsgegevens van je vragen:
   Voornaam; 
   Achternaam;
   Telefoonnummer;
   E-mailadres;
   (Medische) gezondheid. Daarbij kan ik ook vragen naar activiteiten in het dagelijks leven die daar invloed op kunnen hebben.

Je persoonsgegevens worden door mij opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeengekomen dienstverlening. Jaarlijks schoon ik mijn systemen op en verwijder dan gegevens van cliënten die 12 maanden of langer geen massage hebben geboekt.  Daarna blijven gegevens alleen nog in de financiële administratie opgeslagen (7 jaar, i.v.m. wettelijke verplichtingen).-

Bescherming van persoonsgegevens en verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft verstrek ik slechts aan derde partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Per doeleinde heb ik in kaart gebracht welke gegevens ik verwerk, wanneer er sprake is van derden, en welke maatregelen ik neem om je gegevens te beschermen.

 • – Voor de aanbieding van op jou toegespitste massages: voor elke cliënt houd ik een apart dossier bij met informatie die ik bij je opvraag. Naast voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, stel ik ook vragen om je reden van bezoek en je (medische) gezondheid in kaart te brengen. Deze vragen dienen ertoe dat ik je gericht kan behandelen, op een manier die doeltreffend, doelmatig én veilig is. Jouw dossier is voorzien van een wachtwoord en bewaar ik op mijn laptop, die ook voorzien is van een wachtwoord en een up-to-date versie van antivirusprogramma Norton 360. Dit programma gebruik ik tevens voor back-ups van je dossier om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • – Voor financieel-administratieve doeleinden: voor deze doeleinden importeer ik periodiek banktransacties in het boekhoudprogramma e-boekhouden. Na verwerking zijn boekingen echter niet meer herleidbaar tot personen. E-boekhouden heeft een beschermde webomgeving en is beveiligd met een wachtwoord.
 • – Voor communicatie: in het geval dat je de afspraakmodule op mijn website gebruikt, worden je naam, telefoonnummer, e-mailadres en je bericht via de Bookly WordPress plugin in een beschermde webomgeving opgeslagen. Ook ontvang ik een bevestiging van je afspraak in mijn mail (Mozilla Thunderbird op mijn laptop, Outlook op mijn telefoon). Voor onderlinge communicatie, gebruik ik naast e-mail ook Whatsapp, sms en telefoon.
 • – In het geval je wordt doorverwezen of wanneer ik je doorverwijs, kan je dossier ten behoeve van je behandeling worden gedeeld. In dat geval vraag ik altijd nogmaals expliciet om je toestemming. Wanneer een dossier via e-mail wordt gedeeld, wordt dit beveiligd verzonden.

 – In geen geval worden er zonder jouw toestemming gegevens met derden gedeeld. 

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Als ik je persoonsgegevens mag verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, blijf je het recht houden om deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover zo snel mogelijk contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met jou niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen en contact

Als je naar aanleiding van de Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met mij op.